Saf.Azerbaijan.li Saf@Azerbaijan.li +4600000000

Stadgar Kulturföreningen SAF (Svenska-Azerbajdzjanska förening)

Stadgar Kulturföreningen SAF (Svenska-Azerbajdzjanska förening)

1 Namn och säte

Föreningens namn är SAF. Förenignen har sitt sätte i Stockholm.

2 Form & Ändemål

Förenignen är fristående, partipoiltiskt och religiös obunden.

Föreningen skall arbeta för att bredda kulturutbudet, främja ett levande musik- och kulturliv i Stockholm, kurser för att lära olika språk, måla, dansa, idrott för både vuxna och barn.

 

3 Medlemskapet

 

Förenignen är öppet för alla förutsatt att stadgarna godtas och att medlemsavgifter betalas. Alla medlemamr har närvarorätt och yttranderätt på alla förenignens möten,medlemamr har rösträtt på medlemsmöten och årsmöten. Föreningens medlemsavgift fastställs av dess högsta beslutande organ, årsmöte. Medlem kan uteslutas ur föreningen om förenignens sysfte motarbetas eller att medlem på annat sätt agerar i strid mot föreningens stadgar. Styrelse beslutar om uteslutning och beslutet skall tas med kvalificerad majoritet.

4 Årsmöte

Årsmötet är föreningens högstas beslutande organ. Årsmöte ska hållas udner årets första fyra månder och kallelse skall delges föreningens medlemmar senast två veckor innan mötet. Medlemmar äger rätt att ge förslag till ärenden ska behandlas på mötet, detta ska dock ske senast 10 dagar innan mötets genomförande. Dagordning och övriga underslag skall tillhanda hållas.

Årsmötets huvuduppgifter:

 1. Val av mötesordförande och mötessekreterare
 2. Val av justeringspersoner, tillika rösträknare
 3. Fastställande av dagordning
 4. Faställande av röstlängd
 5. Årsmötets behöriga utlysande
 6. Verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning
 7. Revisionsberättelse och fastställande av balansräkning
 8. Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen
 9. Behandling av inkomna motioner och styrelsen förslag
 10. Val av ordförande
 11. Val av kassör
 12. Val av övriga ledamöter
 13. Val av suppleanter
 14. Val av revisorer
 15. Val av valberedning
 16. Mötet avlutas

Beslut på årsmötet fattas med enkel majoritet

 

5 Extra årsmöte

Om revisoserna, styrelsen eller 1/3 av medlemmarna i föreningen så kräver, skall extra årsmöte hållas. Kallelse skall skickas till medlemmarna minst 2 veckor i förväg tillsammans med dagordning och beslutsunderlag. Under det extra årsmötet får endast de frågor som föranlett mötet behandlas.

 

6 Beslutsformer

För föreningens möten gäller att endast närvarande ledamöter och medlemmar har rösträtt.

Besluten fattas med ja eller nej-rop Vid begäran om votering används handuppräckning. Kan ej beslut nås genom lika röstetal så bordläggs ärendet tills majoritet kan uppnås.

7 Firmatecknare

Ordförande är förenings firmatecknare

8 Verksamhetsår

Föreningens verksamhetsår är kalenderår, 1 januari till och med 31 december.

9 Stadgeändring

Ändring av dessa stadgar kräver beslut med kvalificerad majoritet på två på varandra följande årsmöten, varav ett ska vara ett ordinarie årsmöte. Mellan dessa möten måste minst 2 måander förflyttas.

10 Upplösning

Upplösning av föreningen kräver beslut med kvalificerad majoritet på två på varandra följande årsmöten, varav ett ska vara ett ordinarie årsmöte. Mellan dessa möten måste minst 2 månmader förflyttas.

Föreningens kvarvarande tillgångar fördelas efter beslut på sista årsmötet.

Föreningens kvarvarande tillgångar skall vid upplösning överföras till verksamhet som delar föreningens syften.

Föreningens kvarvarande tillgångar skall vid upplösning överas till föreningen SAF.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *